Политика за поверителност и защита на личните данни (GDPR)

Въведение

Leno зачита неприкосновеността на личния живот на клиентите си и гарантира в максимална степен защитата на личните им данни. Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни (наричана по-долу „Политика за поверителност“) е изготвена и се основава на действащото европейско законодателство в областта на защитата на личните данни и влиза в сила считано от 01.06.2019.

Настоящата Политика за поверителност регулира обработването на лични данни на физически лица или представители на юридически лица на клиенти или потенциални такива, както и потребители на Платформата, във връзка с услугите, предоставяни от Лено.

Платформата означава заедно и поотделно интернет страницата на адрес www.leno.com, мобилното приложение „Leno”, както и всички други платформи чрез, които се презентират, предлагат и/или предоставят услуги на Лено.

Лено означава всички дружества от групата под едноименния бранд, включително, но не ограничени до The Leno Group Ltd, компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730 с адрес на управление 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB; Лено АД, компания, регистрирана в България с ЕИК 203217465, с адрес на управление бул. Цариградско Шосе 96, етаж 7, София 1784, България; Lenno Iberia S.L., компания, регистрирана в Испания под номер B88146451, с адрес на управление Centro de Negocios, Calle Santa María Magdalena, número 10-12, planta 2 Madrid 28016, Spain; Лено Инс ЕООД, компания, регистрирана в България с ЕИК 148129760, с адрес на управление ул. Цариградско Шосе 96, етаж 7, София 1784, България.

Моля, прочетете внимателно тази Политика преди да използвате Платформата или да предоставите личните си данни, независимо дали по електронен път на Платформата или на хартия, тъй като с предоставянето на личните си данни вие се съгласявате с нейните условия. Ако не желаете Лено да обработва личните ви данни по начина, описан в настоящата Политика за поверителност, моля не ги предоставяйте. Предоставянето на лични данни от ваша страна е доброволно, с оглед използването на предоставяните от Лено услуги и използването на Платформата и/или достъп до нея, както и с оглед на всякакви заявки подадени чрез Платформата. Моля да имате предвид, че Лено няма да може да ви предостави услугата, която сте поискали, ако не предоставите нужната информация. Моля също така да имате предвид, че в определени случаи вашето съгласие за обработване на лични данни може да не е необходимо, ако Лено разполага с друго правно основание, напр. изпълнение на нормативно установени задължения.

Кой обработва и носи отговорност за личните ви данни

Лено означава всички дружества от групата под едноименния бранд, включително, но не ограничени до:

1.    The Leno Group Ltd e компания, регистрирана в Англия и Уелс под номер 12008730 с адрес на управление 64 New Cavendish Street, London, United Kingdom, W1G 8TB;

2.    Лено АД e акционерно дружество, учредено съгласно законите на Република България и вписано в Търговския регистър и регистъра на юридически лица с нестопанска цел с ЕИК 203217465. Лено АД е финансова институция в Регистъра по чл. 3a, ал. 1 от Закона за кредитните институции, с регистрация № BGR00341, воден от Българска народна банка; с адрес на управление бул. Цариградско Шосе 96, етаж 7, София 1784, България; Телефон: 0700 42 442;

3.    Лено Инс ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение №657-ЗБ/14.01.2020 г. и в регистъра на кредитните посредници по чл. 51, ал. 1 от ЗКНИП, воден от БНБ, с регистрационен №BCI000046; вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 148129760, с адрес на управление бул. Цариградско Шосе 96, етаж 7, София 1784, България;

4.    Лено Инс ЕООД е еднолично дружество с ограничена отговорност, вписано в регистъра на застрахователните брокери, воден от Комисията за финансов надзор, съгласно Удостоверение №657-ЗБ/14.01.2020 г. и в регистъра на кредитните посредници по чл. 51, ал. 1 от ЗКНИП, воден от БНБ, с регистрационен №BCI000046; вписано в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел с ЕИК 148129760, с адрес на управление бул. Мария Луиза 2, етаж 5, София 1000, България.

Предоставянето на лични данни, на което и да е от дружествата от групата на Лено се приема за предоставяне на тези лични данни на всички дружества и изрично съгласие данните да бъдат разкривани и споделяни между дружествата в групата.

Можете да се свържете с нас на който и да е от следните координати:

На посочените адреси на управление ; И-мейл: ; Длъжностно лице по защита на личните данни: .

Категории лични данни, обработвани от Leno

В хода на предоставяне на желаните от вас услуги Lenо може да обработва публично достъпните лични данни, лични данни, достъпни за Lenо при упражняване на законови права и задължения при осъществяване дейността на някое от дружествата от групата Лено и/или лични данни, предоставени от вас, директно или чрез някое от дружествата от групата Лено. Видове лични данни, които се обработват от отделните дружества част от групата Лено:

1.    В хода на предоставяне на желаните от вас услуги The Leno Group Ltd може да обработва:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);

•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на вас или посочено от вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);

•    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж, образование, предходна работа, умения, квалификации и други;

•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг);

•    Финансова информация (банкови сметки, източник и размер на доход, регулярни разходи, като наем, режийни, данъци за собствен имот и др.);

•    Данни относно имотното състояние (движимо/недвижимо имущество);

•    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент;

•    Данни за задлъжнялост към физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.) и данни за задължения по същите (размер, валута, срок на погасяване, просрочие и др.);

•    Данни относно предоставени обезпечения на задължения (вкл. чужди) към банки и други лица (вид, обезпечено вземане, просрочие на дълга);

•    Данни относно инициирани изпълнителни производства и процедури по несъстоятелност или ликвидация;

•    Информация относно опита и познанията в областта на инвестициите (история, свързана с търговията на финансови инструменти, естество, честота и обем на сделките и др.);

•    Информация относно инвестиционни цели;

•    Информация съгласно FATCA;

•    Данни за здравословното ви състояние.

2.    В хода на предоставяне на желаните от вас услуги Лено АД може да обработва:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане,Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);

•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на вас или посочено от вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);

•    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж и образование;

•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг);

•    Финансова информация (банкови сметки, източник и размер на доход, регулярни разходи, като наем, режийни, данъци за собствен имот и др.);

•    Данни относно имотното състояние (движимо/недвижимо имущество);

•    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент;

•    Данни за задлъжнялост към физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.) и данни за задължения по същите (размер, валута, срок на погасяване, просрочие и др.);

•    Данни относно предоставени обезпечения на задължения (вкл. чужди) към банки и други лица (вид, обезпечено вземане, просрочие на дълга);

•    Данни относно инициирани изпълнителни производства и процедури по несъстоятелност или ликвидация;

•    Данни за здравословното ви състояние.

3.    В хода на предоставяне на желаните от вас услуги Лено Инс ЕООД може да обработва:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност;

•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на Вас или посочено от Вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);

•    Имейл адрес – за да можем да Ви изпратим съобщение относно Ваша поръчка на застраховка, да Ви уведомим за падеж на вноска или изтичане на срок на застрахователния договор, да Ви дадем информация за отстъпки и промоции, да зададете въпроси или подадете оплакване и др. Вие можете да поискате да не получавате повече имейл съобщения от нас като ни изпратите за тази цел имейл на адрес ;

•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг) или данни за имотно състояние – в случаите, в които искате да сключите имуществена застраховка;

•    Чувствителни лични данни свързани със здравословното Ви състояние, за целите на животозастраховането;

•    Финансова информация – Данни за банкови сметки, произход на средства и пр.;

•    Длъжност в организацията/дружеството, в което работите или което представлявате – в случаите, в които влизаме в договорни отношения с организацията или юридическото лице;

•    Ваши гласови данни - когато се обадите на нашия телефон за клиенти и разговорът бъде записван, за което ще чуете съобщение;

•    Ваш видеообраз – при посещение в нашите офиси, където се извършва видеонаблюдение;

•    Техническа информация относно Вашето устройство, с което отваряте нашата страница, IP адрес при посещение на страницата – с цел да можем да Ви предоставим възможно най-добрата услуга;

•    Данни за локацията Ви с Ваше разрешение, за да Ви укажем най-близкия наш офис;

•    Всяка друга информация, която Вие доброволно предоставяте.

5.    В хода на предоставяне на желаните от вас услуги Lenno Iberia S.L. може да обработва:

•    Информация за лична идентификация (Име, презиме и фамилия, ЕГН, Дата на раждане, Място на раждане, Гражданство, Пол, номер на документ за самоличност);

•    Данни за контакт (вкл. постоянен адрес, настоящ адрес, адрес за кореспонденция, различен от постоянния/настоящия адрес, телефонни номера на вас или посочено от вас лице за контакт, и-мейл адрес и други);

•    Данни за месторабота, професия/длъжност, трудов стаж и образование;

•    Данни за семейно положение (семеен статус, деца под 18 г., имена и ЕГН на съпруг);

•    Финансова информация (банкови сметки, източник и размер на доход, регулярни разходи, като наем, режийни, данъци за собствен имот и др.);

•    Данни относно имотното състояние (движимо/недвижимо имущество);

•    Информация за представител (законен представител или пълномощник на такъв) на наш клиент;

•    Данни за задлъжнялост към физически или юридически лица (като имена, ЕГН и др.) и данни за задължения по същите (размер, валута, срок на погасяване, просрочие и др.);

•    Данни относно предоставени обезпечения на задължения (вкл. чужди) към банки и други лица (вид, обезпечено вземане, просрочие на дълга);

•    Данни относно инициирани изпълнителни производства и процедури по несъстоятелност или ликвидация;

•    Данни за здравословното ви състояние.

С цел осигуряване на доброто изпълнение на услугите и на задълженията произтичащи от договори с дружествата от групата Лено, Лено има право да обработва всяка информация, която е налична в публични регистри и регистри, до които Лено има достъп.

Източници, чрез които Leno събира информация

•    Форми на Платформата за регистрация, заявка, контакт и всички други форми и функции с опции за попълване на лични данни;

•    Документи предоставени за идентификация на клиента; документи предоставени за проучване семейното положение, имотното състояние или здравословното състояние на клиента с оглед сключване на имуществена застраховка или за целите на живототозастраховането;

•    Документи предоставени за проучване на кредитоспособността на клиента и притежаваното имущество, предлагано като обезпечение;

•    Направени трансакции във връзка с услугите, предлагани от Лено;

•    Декларация за целите на автоматичния обмен на финансова информация на основание чл. 142т, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК);

•    Декларация по чл. 4, ал. 7 и по чл. 6, ал. 5, т. 3 от ЗМИП;

•    Декларация за действителен собственик по чл. 6, ал. 2 от ЗМИП;

•    Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП за видна политическа личност;

•    Онлайн форма за кандидатстване за работа;

•    Кореспонденция по електронна поща и чат, както и комуникация по телефон от и към Лено;

•    Посещения на Платформата;

•    Дружествата в групата Лено, в случай на предоставяне на съвместни услуги;

•    Пълномощно на представител на клиент (ако има назначен или избран представител);

•    Информационни масиви, до които Лено има достъп;

•    И всякакви други източници, които спомагат за набавяне на законовия минимум информация, която Дружествата в групата Лено са длъжни да събират.

Цели и правни основания за обработване на лични данни

Дружествата в групата Лено обработват данните ви за следните цели:

1.    Обработване на лични данни, което е необходимо за сключване или изпълнение на договори, или във връзка с подготовка за сключване на договори и при кандидатстване за работа:

•    Оценка на кредитоспособността и риска при евентуално отпускане на заем, оценка на предлаганите обезпечения и други подготвителни действия за сключване договор за заем;

•    Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор с нас; разяснения за ползваните услуги; изпълнение на сключен договор;

•    Определяне на параметрите на договор съобразно искането на клиента и оценката на риска;

•    Предлагане на конкретни параметри за сключване на договор;

•    Предоставяне на услугите ни, включително уведомяване за падежи на вноски, изтичане на срокове за подновяване на застрахователни договори, съдействие при завеждане на претенция и/или щета към застрахователя и др;

•    Изготвяне на предложения за сключване на договори, изпращане на преддоговорна информация и проект на договор;

•    Данни получени от клиента при изпълнение на задължения произтичащи от договори, упражняване на права и осигуряване изпълнението на договори;

•    Индивидуализиране на ползвателя на Платформата като клиент в актуален вид и обем;

•    Обработка на кандидатури за работа в Дружества в групата Лено;

•    Администриране и отговор на клиентски оплаквания/запитвания;

•    Плащане на задължения, разсрочване на дължими суми; управление на събиранията на вземанията;

•    Споделяне на важна информация във връзка с промени в текущата политика и друга административна информация.

2.    В изпълнение на свои законови задължения, Дружествата в групата Лено обработват данните ви за следните цели:

•    Издаване на фактури;

•    За извършване на данъчно-осигурителен контрол от съответните компетентни органи;

•    Предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни – Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

•    Задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

•    Предотвратяване на измами, пране на пари и финансиране на тероризма.

3.    Дружествата в групата Лено обработват съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели:

•    Директен маркетинг на продукти и услуги.

4.    Обработването е необходимо за целите на легитимните интереси на Лено:

•    С цел охрана и осигуряване на защита на имуществото, интересите и сигурността на Лено, негови посетители и служители, Дружествата в групата Лено използват оборудване за видеонаблюдение;

•    Оценка и установяване на удовлетвореността на потребителите, както и ефективността на рекламата;

•    Гарантиране качество на обслужване на клиентите (видеозапис, аудиозапис).

Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните ви данни

Лено не разкриват събраната и съхранявана непублична информация и личните данни на клиентите пред никоя несвързана трета страна.

В зависимост от съответния продукт или услуга, както и от определени ограничения по отношение на поверителната информация, личните клиентски данни и информация може да бъдат разкривани пред:

•    Лица, които по възлагане на Лено поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните ви данни;

•    Доставчици на услугата за събиране на дългове, нотариус, адвокат, съдебен изпълнител или друго трето лице, ако клиентът е нарушил задължението, произтичащо от договор;

•    Банките, обслужващи плащанията, извършени от и към вас;

•    Лица, на които Лено е предоставило изпълнението на част от дейностите или задълженията, свързани с конкретна услуга, която дължим към вас; лица обработващи лични данни, които въз основа на договор с Лено обработват личните ви данни от името на Лено;

•    Лица, предоставящи услуги при подписване на договори: нотариуси, адвокати, пълномощници;

•    Застрахователи, с които има сключен договор за застрахователно посредничество;

•    Лица извършващи консултантски услуги в различни сфери – адвокати, счетоводители, маркетингови агенции др.;

•    Съдилища и други компетентни органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;

•    Охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Лено и/или поддържащи други регистри в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;

•    Всички дружества в групата Лено;

•    Други трети лица, които предоставят услуги на дружествата от групата Лено.

За какъв срок се съхраняват личните ви данни

Продължителността на съхранение на личните ви данни зависи от целите на обработването, за които са събрани:

•    Личните данни, обработвани с цел сключване/изменение и изпълнение на договори между Лено и вас или представлявано от вас дружество – за срока на действие на договора и до окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните. Лено може да съхранява някои от личните ви данни и за по-дълъг срок до изтичане на съответната погасителна давност с цел защита при евентуални претенции на клиенти във връзка с изпълнение/прекратяване на договори, както и за по-дълъг срок в случай на вече възникнал правен спор до окончателното му решаване с влязло в сила съдебно /арбитражно решение.

•    Личните данни, обработвани с цел издаване на счетоводни/финансови документи за осъществяване на данъчно–осигурителния контрол, като но не само – фактури, дебитни, кредитни известия, приемо-предавателни протоколи, договори за предоставяне на услуги/стоки се съхраняват поне 11 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното вземане, освен ако приложимото законодателство не предвижда по-дълъг срок.

•    Личните данни, обработвани с цел директен маркетинг – до изричното оттегляне на даденото съгласие за директен маркетинг или получаване на възражение за обработване на лични данни за директен маркетинг.

•    Данни от видеозаписи от охранителни камери - до 200 дни от създаването на записа. Телефонните разговори се съхраняват до 5 години от провеждане на разговора.

•    Данни, получени с цел сключване на договор за застраховка, включително данни за здравословното състояние - за срока на действие на договора за застраховка.

•    Личните данни, обработвани с цел предотвратяване на измами и пране на пари се съхраняват за срок от 5 г. след окончателно уреждане на всички финансови отношения между страните съгласно чл. 8 от ЗМИП.

•    Личните данни, обработвани с цел анализ и оценка на кандидатури за работа се съхраняват за срок от 1 г. след кандидатстване или до изрично оттегляне на съгласието от кандидата.

Вашите права във връзка с обработването на личните ви данни

1.  Общи права

Във връзка с обработването на лични данни, имате долуописаните права, които може да упражните във всеки момент, докато Лено съхранява или обработва личните ви данни, като изпратите заявление на адреса на Лено, посочен по-горе, или по електронен път на имейл: .

Всеки клиент, след отправено писмено заявление, има право на достъп до събраните за него от Лено лични данни. В случаите, когато при осъществяване от страна на клиента на това си право на достъп, могат да се разкрият лични данни и за трето лице, Лено е длъжен да предостави на съответния клиент достъп до частта от тях, отнасяща се само за него. При упражняване на правото си на достъп, всеки клиент на Лено има право по всяко време да поиска:

•    потвърждение за това, дали отнасящи се до него данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

•    съобщение до клиента в разбираема форма, съдържащо личните му данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

•    информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни.

Всеки клиент има право по всяко време да поиска от Лено да:

•    заличи, коригира или блокира негови лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на нормативната уредба;

•    уведоми третите лица, на които са били разкрити личните му данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, извършено в съответствие с предходната точка, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с прекомерни усилия.

Всеки клиент, за когото се отнасят личните данни, има право да:

•    възрази пред Лено срещу обработването на личните му данни при наличие на законово основание за това; когато възражението е основателно, личните данни на съответния клиент не могат повече да бъдат обработвани;

•    възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг;

•    бъде уведомен, преди личните му данни да бъдат разкрити за пръв път на трети лица или използвани от тяхно име за целите на директния маркетинг, като му бъде предоставена възможност да възрази срещу такова разкриване или използване.

2.  Жалба до надзорния орган

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е:

1.    За The Leno Group Ltd – Офис на Комисара по Информацията (Information Commissioner’s Office), адрес: Обединено Кралство Великобритания, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF (https://ico.org.uk);

2.    За Лено АД - Комисия за защита на личните данни, адрес: България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg);

3.    Lenno Iberia S.L. – Испанска агенция за защита на личните данни, адрес: Испания, C/ Jorge Juan, 6. 28001 – Madrid (https://www.aepd.es);

4.    Лено Инс ЕООД - Комисия за защита на личните данни, адрес: България, гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че имате въпроси и/или оплаквания относно обработката на личните ви данни и/или упражняването на горепосочените права, можете да се обърнете към Длъжностно лице по защита на данните (на посочените по-горе данни за контакт).

3.  Профилиране

При оценка на вашата кредитоспособност, при оценка за уместност и целесъобразност за предоставяните инвестиционни услуги и извършваните инвестиционни дейности, Лено НЕ извършва профилиране, тъй като обработката на вашите лични данни не е автоматизирана. Изготвянето на оценката се извършва казуално за всеки отделен клиент от определени служители, на които Лено е възложило изготвянето на тази оценка.

4.  Възражение срещу използване за директен маркетинг

Имате право да възразите срещу обработването за в бъдеще на личните ви данни за целите на директния маркетинг и реклама, както и срещу разкриването им на трети лица и използването им от тяхно име за целите на директния маркетинг и реклама, като оттеглите даденото от вас съгласие по всяко време. За целта може да изпратите електронно съобщение със съответното искане за преустановяване на използване на данните ви за целите на директния маркетинг на адрес: .

5.  Може ли да откажете предоставянето на лични данни на Лено и какви са последиците от това

За да сключим договор с вас и/или за да ви предоставим заявените услуги в съответствие със законовите и в последствие договорните ни задължения, Лено се нуждае от определени данни, подробно описани в настоящата Политика за поверителност.

Непредоставянето на такива данни може да възпрепятства възможността да ви предоставим вида услуга, която сте заявили и/или да сключим договор при желаните от вас условия.

6.  Преносимост на лични данни

Имате право да изискате личните ви данни да бъдат предадени или прехвърлени на друг администратор от групата или извън нея в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Лено ще извърши пряко прехвърляне на данните, само ако това е технически осъществимо. С цел улесняване на работния процес и намаляване на ангажираността на своите клиенти, дружествата в групата Лено запазват правото си да прехвърлят лични данни, с цел предоставяне на нови услуги в рамките на групата и без изрично искане на клиентите.

Как защитаваме данните ви

Дружествата в групата Лено прилагат организационни, физически, информационно технологични и други необходими мерки, за да гарантират сигурността и защитата на личните ви данни и мониторинга на обработването на лични данни.

Наред с други, такива мерки за сигурност включват следните дейности:

•    Лено е установило изискванията за обработка, регистрация и съхранение на лични данни с вътрешните процедури, спазването на които се наблюдава постоянно;

•    достъпът на служителите на Лено до лични данни и разрешението за обработка на лични данни в базата данни на Лено е ограничен, в зависимост от задълженията им;

•    Лено е установило задължения за поверителност за своите служители;

•    достъпът до офис оборудването на Лено и компютрите на всеки служител е ограничено;

•    с цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Мерките за сигурност, които прилагаме, са обект на постоянно подобряване и адаптация към най-съвременните технологии.

Политика за употреба на „Бисквитки“

За да се запознаете с начина на употреба на Бисквитки, разгледайте Политиката за Бисквитки в секция Правна информация.

Съгласие на клиента

Подавайки искане за сключване на договор за кредит, сключвайки договор за кредит, откривайки сметка за търговия и/или подаване на заявка за предоставяне на една или повече инвестиционни услуги и пр., подавайки искане за сключване на застрахователен договор и сключвайки застрахователен договор или друга услуга предоставена от Лено и/или използвайки Платформата, клиентът на дружеството и/или ползвателят на Платформата се съгласяват със събирането и използването на публична и/или непублична информация и лични данни от страна на Лено, както е предвидено в тази Политика за поверителност.

Изменения на политиката за поверителност

Възможно е да актуализираме условията на тази политика по всяко време. Моля посещавайте тази страница периодично, за да сте запознати с последните промени. Ще ви уведомим изрично за значителни промени в начина, по който боравим с личните ви данни. В случай, че не сте съгласни с промените имате право да прекратите отношенията си с Лено. Ако продължите да използвате Платформата, ще се приема, че сте се запознали с промените и сте съгласни с тях.

Обновено последно на: 9 март 2020 г.
Беше ли полезно?
Благодарим ти.

Лено ти дава
кредити. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.