Политика за изпълнение на клиентски нареждания

I.    Общи положения

Чл. 1.    Настоящата Политика е разработена на основание Закона за пазарите на финансови инструменти (ЗПФИ), Делегиран регламент (ЕС) 2017/565 за допълване на Директива 2014/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на организационните изисквания и условията за извършване на дейност от инвестиционните посредници и за даването на определения за целите на посочената директива (Делегиран регламент 2017/565) и Наредба № 38 за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (Наредба № 38).

Чл. 2.    Настоящата Политика има за цел да осигури високо качество на изпълнение на сделките за сметка на клиентите на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД (ИП) и поддържането на целостта и ефективността на финансовата система, когато инвестиционният посредник:

а)    изпълнява нареждания за сметка на клиенти; 

б)    приема и предава нареждания във връзка с един или повече финансови инструменти, включително посредничи за сключване на сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти; 

в)    дава нареждания за изпълнение на сделки за сметка на клиенти във връзка с управляван от инвестиционния посредник портфейл на клиент. 

II.    Основни положения и принципи при изпълнение на клиентските нареждания

Чл. 3.    (1) ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД изпълнява нарежданията на клиентите си в най – добър техен интерес съобразно приетата от инвестиционния посредник Политика, като отчита цената, разходите, бързината на изпълнение и сетълмент, размера, естеството, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнението на нареждането;

(2)    При извършване на инвестиционни услуги и дейности за сметка на клиенти ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД действа честно, справедливо и като професионалист в съответствие с най – добрите интереси на своите клиенти;

(3)    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД третира равностойно своите клиенти;

(4)    При спазване на задължението за постигане на най – добър резултат за клиента ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД при първа възможност изпълнява нарежданията на своите клиенти, освен ако това би било явно неизгодно за клиентите;

(5)    Инвестиционният посредник полага разумни усилия да установи най – добрата за клиента цена съгласно условията на нареждането, размер на разходите, вероятност за изпълнение, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнение на нареждането;

(6)    Инвестиционният посредник не може да изпълнява нареждания за сметка на клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие с настоящата Политика; 

(7)    При конкретни инструкции от страна на клиента ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД изпълнява нареждането, следвайки тези инструкции, като по отношение на факторите, които определят най – доброто изпълнение в най – добър интерес на клиента, за които няма инструкции, инвестиционният посредник прави съответна преценка;

(8)    Всички специални инструкции на клиента могат да попречат на посредника да предприеме необходимите действия за постигане на най – добър резултат при изпълнение на нареждания на клиенти в съответствие с политиката за изпълнение на нареждания, за тази част от нареждането, до която се отнасят специалните инструкции.

III.    Фактори, които инвестиционният посредник разглежда и оценява при изпълнение на клиентските нареждания

Чл. 4.    (1) ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД изпълнява нареждането на клиента в най – добър интерес на клиента, като за изпълнение на това задължение полага разумни усилия да установи:

а)    Най – добра за клиента цена, съгласно условията на нареждането: Цената на финансовите инструменти е важен фактор, който инвестиционният посредник разглежда при изпълнение на клиентските нареждания. Този фактор, преценен заедно с разходите по изпълнение на клиентско нареждане, се счита от инвестиционния посредник за най – важния фактор по отношение на непрофесионалните клиенти на посредника, както и при избора на място за изпълнение на клиентските нареждания. 

б)    Размер на разходите: Разходите във връзка с изпълнението на клиентските нареждания е вторият по значимост фактор, който инвестиционният посредник разглежда наред с цената за финансовите инструменти. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, които са пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси за мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платими на трети лица, участващи в изпълнението на нареждането. Разходите са определящи и за избора на място за изпълнение на клиентските нареждания. 

в)    Обем/брой на финансовите инструменти: Обемът или броят на финансовите инструменти обект на клиентското нареждане имат пряко отношение към цената на финансовите инструменти и разноските по сделката. В зависимост от обема на поръчката могат да бъдат избрани и различни места за изпълнение на клиентското нареждане. 

г)    Бързина на изпълнението: От бързината на изпълнението на клиентските нареждания зависи и цената на финансовите инструменти. Инвестиционният посредник отчита този фактор при избора на местата за изпълнение на клиентските нареждания.

д)    Вероятност за изпълнение: Инвестиционният посредник преценява за всеки конкретен случай вероятността да бъде изпълнено клиентското нареждане и избира място на изпълнение на нареждането въз основа на това. 

е)    Вид и същност на нареждането: Инвестиционният посредник преценява кой би бил най – добрият резултат за клиента и преценява всички изброени фактори според същността и вида на нареждането на последния: продажба, покупка, замяна, др.; лимитирано, пазарно, др. 

ж)    Всякакви други фактори, които са релевантни за изпълнение на нареждането на клиента и постигането на най – добър резултат. 

(2)    При изпълнение на нареждания на клиенти, ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД взема предвид относителната значимост на факторите за изпълнение по ал. 1 съобразно следните критерии:

а)    характеристиките на клиента, включително дали е определен като непрофесионален или професионален клиент;

б)    характеристиките на нареждането на клиента, включително когато нареждането е свързано със сделка за финансиране с ценни книжа (СФЦК);

в)    характеристиките на финансовите инструменти, предмет на нареждането;

г)    характеристиките на местата на изпълнение, към които нареждането може да бъде насочено.

Чл. 5.    Допълнителни критерии, приложими за нарежданията на непрофесионални клиенти:

(1)    При изпълнение на нареждане, подадено от непрофесионален клиент, най – доброто изпълнение на нареждането се определя от общата престация, включваща цената на финансовия инструмент и разходите, свързани с изпълнението. Разходите, свързани с изпълнението, включват всички разходи, понесени от клиента и пряко свързани с изпълнението на нареждането, включително такси на мястото на изпълнение, таксите за клиринг и сетълмент, както и други такси и възнаграждения, платими на трети лица, обвързани с изпълнение на нареждането.

(2)    За постигане на най – добро изпълнение, в случаите когато съществува повече от едно конкурентни места за изпълнение на нареждане във връзка с финансови инструменти и при извършване на преценка и сравнение на резултатите, които могат да бъдат постигнати за непрофесионалния клиент при изпълнение на нареждането на всяко от местата за изпълнение, посочени в настоящата политика, които са в състояние да изпълнят това нареждане, се взима предвид комисионата на посредника и разходите за изпълнение на нареждането на всяко от възможните места за изпълнение.

IV.    Места за изпълнение на клиентски нареждания

Чл. 6.    (1) ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД може да изпълнява нарежданията на клиентите си на следните места за изпълнение:

а)    Регулиран пазар  –  Българска Фондова Борса (БФБ)  –  чрез единна система за търговия, концентрира търсеното и предлагането на финансови инструменти, отговарящи на минимални изисквания, и има следните предимства  –  бързина, разкриване на информация, ефективност, голям брой търгувани акции, ликвидност, централизирано разпространяване на пазарна информация.

б)    Извънрегулиран пазар – нарежданията на клиентите могат да се изпълняват на извънрегулиран пазар ако клиента е предварително уведомен и е дал изричното си съгласие за това; 

в)    Многостранна система за търговия (МСТ);

г)    Организирана система за търговия (ОСТ);

д)    Доставчици на ликвидност – осигуряват възможност за бързо попълване на поръчки за покупка и продажба и имат следните предимства  –  бързина, разкриване на информация, ефективност, инструменти с различни базови активи, висока ликвидност, управление на риска, управление на маржина, наличие на търговски платформи за достъп. ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД подържа договори с доставчици на ликвидност съгласно решение на управителния орган на дружеството с цел осигуряване на най-добро изпълнение на клиентски нареждания. Подробна информация за конкретни места на изпълнение е налична на годишна база в съответствие с член 3, параграфи 1 и 2 от Регламент (ЕС) 2017/576

(2)    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД няма да структурира или начислява своите комисиони по начин, който дискриминира некоректно между местата за изпълнение на нареждания.

(3)    Предимството на „БФБ“ АД като място за изпълнение е свързано с физическото му разположение на територията на Република България, което предпоставя висока оперативност в работата на посредника по изпълнение на клиентски нареждания. Следва да се отчита и по – добрата комисионна политика на това място за изпълнение сравнено с чуждестранни такива. Предвид факта, че на „БФБ” АД се търгуват акции на български дружества това дава възможност за изпълнение на клиентски нареждания в посочения от клиента обем, а цената на тези акции се формира на същия пазар където те ще бъдат закупени или продадени. Не на последно място компенсаторни инструменти се търгуват само на „БФБ” АД като място за изпълнение.

(4)    Списъкът по ал. 1 с местата за изпълнение не е изчерпателен. Инвестиционният посредник може да използва и други места за изпълнение, за които счете, че са подходящи в съответствие с тази Политика. Инвестиционният посредник ще оценява и анализира редовно възможните нови места за изпълнение и ще актуализира ал. 1 по – горе. В тази връзка клиентът ще бъде уведомен за направените промени в списъка на местата за изпълнение чрез интернет страницата на посредника.

(5)    По отношения на някои финансови инструменти е възможно реално изпълнение на сделката само на едно място за изпълнение. При изпълнение на клиентско нареждане при такива обстоятелства, се счита, че инвестиционният посредник е постигнал най – добрия резултат за клиента.

V.    Подаване и изпълнение на клиентски нареждания

Чл. 7.    (1) Инвестиционният посредник приема нареждания за сделки с финансови инструменти, които са подадени лично от клиента, или негов надлежен пълномощник, а в случаите на клиенти – юридически лица – от надлежно оправомощен представител. Освен в случаите на управление на портфейл инвестиционният посредник извършва сделки с финансови инструменти за сметка на клиенти само въз основа на подадени от клиентите нареждания със следното минимално съдържание: 

а)    имена (наименование) и уникален клиентски номер на клиента и на неговия представител, а ако такива номера не са присвоени – съответните идентификационни данни. Когато инвестиционният посредник присвоява уникален номер на клиентите си, той води за тях регистър, който съдържа най – малко този номер и следните данни: трите имена, ЕГН, местожителство и адрес, съответно наименование, единен идентификационен код, данъчен номер, седалище и адрес на клиента, а ако клиентът е чуждестранно лице  –  аналогични идентификационни данни. В регистъра по предходното изречение се вписват и съответните идентификационни данни за неговия представител или пълномощник, номер и дата на пълномощното, като инвестиционният посредник може да присвои уникален номер и на представителя или на пълномощника;

б)    вид, емитент, идентификационен код на емисия или наименование на инструмента, съответно характеристики на деривативния финансов инструмент и брой на финансовите инструменти, за които се отнася нареждането; 

в)    вид на нареждането;

г)    същност на нареждането (покупка, продажба, замяна и др.);

д)    единична цена и обща стойност на нареждането;

е)    срок на валидност на нареждането;

ж)    място на изпълнение, на което да бъде изпълнено нареждането, ако клиентът определи такова;

з)    количествено изпълнение на нареждането (частично, изцяло);

и)    начин на плащане в зависимост от същността на нареждането;

й)    дата, час и място на подаване на нареждането;

к)    други специфични инструкции на клиента;

л)    посочване дали нареждането е подадено в резултат на инвестиционна консултация;

м)    начин на подаване на нареждането.

(2)    Алинея 1 не се прилага, когато нареждането се подава чрез електронна платформа за търговия, когато реквизитите на нарежданията не се определят от инвестиционния посредник.

(3)    В нареждането се вписва и неговият уникален пореден номер. 

(4)    При подаване на нареждане, клиентът се информира за:

а)    настоящата политика;

б)    финансовите инструменти и за рисковете, свързани с тях;

в)    местата на изпълнение на нареждания, на които инвестиционният посредник разчита значително при изпълнението на задължението си за предприемане на всички разумни стъпки за последователно постигане на най – добрите възможни резултати при изпълнението на нареждания на клиенти и посочване на местата за изпълнение, използвани за всеки клас финансови инструменти;

г)    за разходите и таксите по сделката;

д)    това къде могат да бъдат съхранявани клиентските активи (финансови инструменти и пари), от кого могат да бъдат съхранявани и каква е отговорността на това лице;

(5)    Подаване на нарежданията чрез пълномощник се извършва само ако той представи нотариално заверено пълномощно, което съдържа представителна власт за извършване на разпоредителни действия с финансови инструменти и декларация от пълномощника, че не извършва по занятие сделки с финансови инструменти, както и че не е извършвал такива сделки в едногодишен срок преди подаване на поръчката. Копие от документа за самоличност на клиента, съответно на неговия представител, заверено от него и от лицето, което сключва договора за инвестиционния посредник остава в архива на инвестиционния посредник. Заверката се извършва с полагане на надпис "вярно с оригинала", дата и подпис на лицето, което извършва заверката. При подаване на нарежданията по ал. 1 във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от Закона за Комисията за финансов надзор (ЗКФН) адрес на управление, клон или офис на инвестиционния посредник, ако при проверка на самоличността на клиента се установи, че има промяна в личните данни и/или му е издаден нов документ за самоличност, се прилага чл. 24, ал. 5 от Наредба № 38.

(6)    Когато нарежданията се подават по телефон, инвестиционният посредник е длъжен да направи запис на разговора с клиента, от който е видно съдържанието на нареждането съгласно ал. 1. Когато нарежданията се подават по друг дистанционен способ, инвестиционният посредник е длъжен да съхрани на електронен носител данните, предоставени от клиента във връзка с нарежданията.

(7)    Алинея 6 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е удостоверил пред инвестиционния посредник представителната си власт, или от пълномощник, който предварително не е представил пред инвестиционния посредник документите по чл. 25 от Наредба № 38.

(8)    Алинея 6 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар.

(9)    Инвестиционният посредник може да приема нареждания на клиенти по ал. 1 чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на изискванията по Наредба № 38 и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение. Достъпът до системата по предходното изречение и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента.

(10)    При приемането на нареждане лицето, което го приема, проверява самоличността на клиента, съответно на неговия представител.

(11)    Инвестиционният посредник отказва да приеме нареждане, което не отговаря на изискванията по ал. 1 или е подадено от пълномощник, без да са спазени изискванията по ал. 5.

(12)    Инвестиционният посредник предоставя на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане по ал. 1, освен ако то е подадено съгласно ал. 6 или 9.

Чл. 8.    (1) Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сделки с финансови инструменти както следва:

а)    На място в офиса на ИП. При подаване на нареждания на място в офиса на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД същите се приемат само във вписан в регистъра по чл. 30, ал. 1, т. 2 от ЗКФН адрес на управление или офис, от служители по чл. 39, ал.1 и/или ал. 2 от Наредба № 38.

б)    Неприсъствено чрез дистанционен способ за комуникация: по телефон или чрез електронна поща. Инвестиционният посредник може да приема нареждания за сделки с финансови инструменти, подадени по телефона или чрез друг дистанционен способ за комуникация от клиенти. С подписването на договор за предоставяне на даден вид инвестиционна услуга клиентът дава съгласието си за записване на телефонните разговори, проведени със служителите на инвестиционния посредник, свързани с приемане, предаване и изпълнение на нареждания на клиенти. Клиентът е информиран и се съгласява, че при приемане на нареждания по телефона служителят от отдел „Брокери” и/или отдел „Фронт – офис” ще зададе на клиента, контролни въпроси, за да се установи идентичност между наличните лични данни в базата данни на посредника и предоставените по телефона данни от клиента с цел коректна идентификация. Клиентът, съответно неговият представител, изпраща на ИП подписано съгласно предходното изречение копие от документа си за самоличност, ако се установи, че съхраняваният документ при посредника не е валиден, а за клиенти  –  юридически лица  –  и копие от документи за търговска регистрация, съдържащи данни за учредяването и представителството ако в публичния регистър има промяна в данните.

в)    Инвестиционният посредник може да приема нареждания на клиенти чрез електронна система за търговия, която гарантира спазването на изискванията по Наредба № 38 и осигурява достъп на клиента до определено място за изпълнение. Достъпът до системата по предходното изречение и въвеждането на нареждания от клиента се осъществява чрез уеб, компютърни и/или мобилни приложения, които осигуряват надеждна идентификация на клиента. 

(2)    Алинея 1 не се прилага спрямо нареждане, подавано от представител, който не е удостоверил пред инвестиционния посредник представителната си власт, или от пълномощник, който предварително не е представил пред инвестиционния посредник документите по чл. 25 от Наредба № 38. 

(3)    Алинея 1 не се прилага относно прехвърляне на безналични финансови инструменти от лична сметка по клиентска подсметка към инвестиционния посредник в Централния депозитар. 

(4)    Инвестиционният посредник предоставя на клиента подписан екземпляр от приетото нареждане по ал. 1, освен ако то е подадено съгласно ал. 1, букви „б)“ и „в)“  

Чл. 9.    (1) Видовете нареждания, които клиентът може да подава на регулиран пазар, са определени в част IV „Правила за търговия” от Правилника за дейността на БФБ, както и в приложимото законодателство.

(2)    Клиентските нареждания, подадени за изпълнение на БФБ, се изпълняват съобразно приложимото законодателство, Общите условия за сделки с финансови инструменти на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД, договора за предоставяне на инвестиционни и/или допълнителни услуги, както и настоящата Политика. 

(3)    Нареждането на клиента се приема от отдел Фронт офис, предава се на служител от отдел „Бек–офис” за обработка. Нарежданията на клиентите се привеждат в изпълнение след проверка на тяхното съдържание и съответствието им с изисквания на Наредба № 38, и в съответствие с настоящата Политика. Изпълнението на нарежданията става по реда на тяхното постъпване, освен ако не е указано друго чрез специални инструкции. Клиентът следва да има предвид, че процедурата от приемане на нареждането до въвеждането му за изпълнение в системата за търговия изисква определено технологично време.

Чл. 10.    (1) При приемане на нареждане инвестиционният посредник изисква от клиента, съответно от неговия представител, да декларира дали: 

а)    притежава вътрешна информация за финансовите инструменти, за които се отнася нареждането, и за техния емитент, ако финансовите инструменти, за които се отнася нареждането или на базата на които са издадени финансовите инструменти  –  предмет на поръчката, се търгуват на регулиран пазар; 

б)    финансовите инструменти  –  предмет на поръчка за продажба или за замяна, са блокирани в депозитарната институция, в която се съхраняват, дали върху тях е учреден залог или е наложен запор; 

в)    сделката  –  предмет на поръчката, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. 

Чл. 11.    (1) Инвестиционният посредник изпълнява клиентски нареждания при следните условия: 

а)    незабавно и вярно регистриране и разпределение на нарежданията за изпълнение; 

б)    последователно и незабавно изпълнение по реда на постъпването им на сравними в други отношения клиентски нареждания, освен когато характеристиките на нареждането или преобладаващите пазарни условия правят това неосъществимо или интересите на клиента не налагат обратното; 

в)    инвестиционният посредник информира непрофесионалния клиент за всяко съществено затруднение, свързано с правилното изпълнение на нарежданията, незабавно след тяхното узнаване. 

(2)    Когато инвестиционен посредник отговаря за надзор или организиране на сетълмент на изпълнено нареждане, той предприема всички разумни мерки да гарантира, че всички финансови инструменти на клиента или средства на клиента, получени при сетълмента на това изпълнено нареждане, се доставят незабавно и коректно по сметката на съответния клиент.

(3)    Инвестиционният посредник не злоупотребява с информацията, свързана с висящи нареждания на клиенти и трябва да предприеме всички разумни стъпки за предотвратяване на злоупотреба с такава информация от което и да е от неговите съответни лица. 

(4)    Най – добро изпълнение на нареждане е постигнато, когато ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД е положил разумните и възможни усилия да установи най – добрата за клиента цена, съгласно условията на нареждането, размер на разходите, вероятността за изпълнение, както и всички други обстоятелства, свързани с изпълнение на нареждането.

Чл. 12.    (1) Инвестиционният посредник отказва нареждане на клиент, ако клиентът, съответно неговият представител, откаже да подаде декларацията по чл. 9, ал. 1 по – горе, декларирано е, че притежава вътрешна информация или декларира, че сделката  –  предмет на нареждането, представлява прикрита покупка или продажба на финансови инструменти. Отказът по изречение първо се удостоверява с отделен документ, подписан от клиента. 

(2)    Инвестиционният посредник не изпълнява нареждане, ако е декларирано или ако установи, че финансовите инструменти  –  предмет на нареждането за продажба, не са налични по сметката на клиента или са блокирани в депозитарна институция, както и ако върху тях е учреден залог или е наложен запор. 

(3)    Забраната по ал. 2 по отношение на заложени финансови инструменти не се прилага ако приобретателят е уведомен за учредения залог и е изразил изрично съгласие да придобие заложените финансови инструменти, налице е изрично съгласие на заложния кредитор в предвидените по Закона за особените залози случаи; 

(4)    Забраната по ал. 2 по отношение на поръчка за продажба на финансови инструменти, които не са налични по сметка на клиента, не се прилага в случаите, когато инвестиционният посредник осигури по друг начин, че финансовите инструменти, предмет на продажбата, ще бъдат доставени към деня на сетълмент на сделката, както и в други случаи, определени с наредба.

(5)    Инвестиционният посредник няма право да изпълни нареждане на клиент за сделки с финансови инструменти, ако това би довело до нарушение на Делегиран регламент 565/2017, ЗПФИ, Закона за прилагане на мерките срещу пазарни злоупотреби с финансови инструменти, Закона за дружествата със специална инвестиционна цел или други действащи нормативни актове.

Чл. 13.    Когато лимитирано нареждане на клиент с предмет акции, допуснати до търговия на регулиран пазар или търгувани на друго място на търговия, не е изпълнено незабавно при актуалните пазарни условия, инвестиционният посредник предприема мерки, освен ако клиентът изрично даде друга инструкция, за възможно най – бързото изпълнение на това нареждане, като оповестява публично нареждането на клиента по реда на чл. 70 от Делегиран регламент 565/2017.

Чл. 14.    Задължението по чл. 14 се смята за изпълнено от ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД с предаване на лимитираното нареждане на регулиран пазар и/или многостранна система за търговия или когато нареждането е публикувано от доставчик на услуги за докладване на данни, установен в една държава членка. 

Чл. 15.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД може да не спази задължението по чл. 14, ако обемът на нареждането не съответства на нормалния пазарен обем.

Чл. 16.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД не предава нареждания на свои клиенти за изпълнение на други лица.

Чл. 17.    ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД не може да изпълнява нареждания за сметка на клиенти, ако те не са дали своето предварително съгласие с настоящата Политика.

Чл. 18.    Инвестиционният посредник изисква от клиент, който подава нареждане за покупка на финансови инструменти, да му предостави паричните средства, необходими за плащане по сделката  –  предмет на нареждането, при подаване на нареждането, освен ако клиентът удостовери, че ще изпълни задължението си за плащане, както и в други случаи, предвидени в наредба. Ако правилата на мястото на изпълнение, на което ще бъде сключена сделката, допускат сключване на сделка, при която плащането на финансовите инструменти не се осъществява едновременно с тяхното прехвърляне, инвестиционният посредник може да не изиска плащане от купувача при наличие на изрично писмено съгласие на продавача. Това се прилага съответно и при други прехвърлителни сделки с финансови инструменти.

Чл. 19.    Съхраняваната от инвестиционния посредник информация за сключените сделки с финансови инструменти за сметка на клиент съдържа данни най – малко за самоличността на клиента и за предприетите действия по изпълнение на Закона за мерките срещу изпирането на пари и Закона за мерките срещу финансирането на тероризма.

Чл. 20.    Инвестиционният посредник съхранява информацията за извършените услуги и дейности по чл. 6, ал. 2 и 3 от ЗПФИ най – малко 5 години.

VI.   Политика за обединяване на нареждания

Чл. 21.    Съгласно настоящата политика ИП няма право да изпълнява нареждане на клиент, като ги обединява с други клиентски нареждания, освен когато са спазени следните условия:

а)    обединяването на нарежданията и сделките няма да е във вреда на който и да е от клиентите, чиито нареждания се обединяват;

б)    инвестиционният посредник е разяснил на всеки клиент, чиято поръчка се обединява, че обединяването може да е неизгодно за клиента във връзка с конкретното нареждане; 

в)    инвестиционният посредник е приел и ефективно прилага политика за разделяне на нареждания, която съдържа достатъчно подробни и ясни условия за справедливото разделяне на обединените нареждания и сделки, включително указваща как обемът и цената на нарежданията определят разделянето им и уреждането на случаите на частично изпълнение. Политиката по предходното изречение е указана в следващия раздел на настоящата политика;

г)    клиентското нареждане позволява частично изпълнение;

д)    самото обединено нареждане позволява частично изпълнение.

Чл. 22.    (1) ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД обединява клиентски нареждания в следните случаи: 

а)    в случай, че има нареждания от клиенти с една и съща цена и на мястото за изпълнение най – добрата насрещна оферта е за по – голямо количество и цена, която удовлетворява нарежданията. Така и двете нареждания се изпълняват по една и съща цена, но при обработката първо е по – рано приетото нареждане. 

б)    когато нарежданията на клиентите са на различни цени и на мястото за изпълнение най – добра насрещна оферта е за по – голямо количество и цена, която удовлетворява и двете поръчки. Отново и двете нареждания се изпълняват на една и съща цена и при обработката първо е по – рано приетото нареждане. 

(2)    В случай, че при въвеждане на обединената оферта, насрещната оферта бъде променена и обединената оферта се изпълни на няколко части и на различни цени или дори се изпълни частично, приоритет има подаденото по – рано нареждане. 

VII.    Политика за разделяне и разпределяне на нареждания

Чл. 23.    (1) В случаите по предходния член, когато обединеното нареждане е изпълнено съгласно настоящата политика, ИП прилага правила за справедливото разделяне на обединените нареждания и сделки, установени в настоящия и следващите членове.

(2) В случаите, когато инвестиционният посредник обединява нареждане на клиент с едно или повече други клиентски нареждания и така обединеното нареждане е изпълнено изцяло той разпределя свързаните сделки – резултат от изпълнение на нареждането, съгласно следните правила:

а)    Резултатът от сделката – резултат от изпълнение на обединеното нареждане, се разпределя само и единствено между нарежданията, включени в обединеното нареждане;

б)    Обединеното нареждане се разпределя съобразно точния обем (брой) финансови инструменти на подадените нареждания, включени в него. Така при разпределението клиентите, чиито нареждания са били включени в обединеното нареждане, тъй като обединеното нареждане е изпълнено изцяло, получават като изпълнение точния брой (обем) финансови инструменти, който брой (обем) отговаря точно на подаденото от тях нареждане;

в)    Сделката – резултат от изпълнение на обединеното нареждане, е изпълнена при точно определена цена, като цената е валидна за всички сделки, включени в обединеното нареждане. Така при разпределението клиентите, чиито нареждания са били включени в обединеното нареждане, тъй като обединеното нареждане е изпълнено изцяло при стриктно спазване на това правило, получават при разпределението като изпълнение цената на сделката, резултат от изпълнението на обединеното нареждане, която цена отговаря точно на подаденото от тях нареждане, или е по – добра. В случаите по предходното изречение, когато е постигната по – добра цена, изгодата принадлежи на клиента.

Чл. 24.    (1) В случай, че ИП не успее да изпълни изцяло, в пълен обем обединено нареждане от клиенти, ИП разпределя изпълнението (по отношение на реализирано количество финансови инструменти и цена на изпълнение) между всички клиенти, чиито нареждания са били обединени, наричано по – нататък „разпределението”. 

(2)    Разпределението се извършва при спазване на общите правила, посочени по – долу. При разпределението ИП може по своя преценка да възприеме един от двата посочени в чл. 26 метода, в зависимост, но не само, от някой от следните фактори:

а)    пазара, на който се изпълняват нарежданията;

б)    наличието на състезателен принцип за класиране на офертите;

в)    специфични условия, касаещи обема на подаваните нареждания;

г)    ограничен размер на емисията;

д)    други фактори.

Чл. 25.    ИП използва следните методи за разпределение на обединени нареждания:

а)    Пропорционално разпределение: Всеки клиент получава пропорционално изпълнение, съобразно дела на неговото нареждане в общото, обединено нареждане. Цената на изпълнение за всички ще бъде средно претеглената цена от всички транзакции (ако са повече от една), осъществени в изпълнение на обединената поръчка.

б)    Поредно разпределение: При спазване на последователността на постъпване на нарежданията в ИП и в зависимост от цената, посочена в нареждането, ще се удовлетворяват/изпълняват нарежданията с по – добра цена, а при такива с идентични цени – според последователността им на постъпване в системата на ИП. Изпълнението става до изчерпване на количеството на обединената поръчка. Последното нареждане може да бъде удовлетворено частично, освен ако не е от вида „всичко или нищо”. Цената на изпълнение се определя според извършените сделки (ако са повече от една) на приоритетите „цена” и „време на постъпване на нареждането”.

VIII.    Проверка и актуализация на политиката 

Чл. 26.    (1) ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” EАД постоянно следи за ефективността на тази Политика и за качеството на изпълнение на нарежданията, и когато е необходимо взема мерки за отстраняване на установени нередности. 

(2)    Инвестиционният посредник веднъж годишно извършва проверка на Политиката за изпълнение на нареждания на клиенти и споразуменията за изпълнение на нареждания. 

(3)    Проверка по ал. 2 се извършва и при всяка съществена промяна, която може да се отрази на възможността на инвестиционния посредник постоянно да осигурява най – добри резултати за изпълнението на нареждания на клиенти при използването на местата за изпълнение, които са включени в политиката за изпълнение на нареждания. 

(4)    Инвестиционният посредник е длъжен и ще уведомява своевременно клиентите си за всяка промяна в тази Политика на интернет страницата си.  

IX.    Допълнителни разпоредби

§ 1. Дефиниции:

1.    Навсякъде в тази Политика, използваните дефиниции имат значението, посочено срещу тях, освен при противоречие с легална дефиниция, в който случай последната ще има превес: 

а)    "Клиент" е физическо или юридическо лице, на което инвестиционен посредник предоставя инвестиционни или допълнителни услуги. 

б)    "Професионален клиент" е клиент, който притежава опит, знания и умения, за да взема самостоятелно инвестиционни решения и правилно да оценява рисковете, свързани с инвестирането, и който отговаря на критериите въз основа на които се квалифицират клиентите на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД. 

в)    "Непрофесионален клиент" е клиент, който не е определен като професионален клиент или като приемлива насрещна страна. 

г)    "Приемлива насрещна страна" е инвестиционен посредник, кредитна институция, застрахователно дружество, колективна инвестиционна схема, управляващо дружество, пенсионен фонд, пенсионноосигурително дружество, други финансови институции, които имат лиценз или са регулирани от законодателството на Европейския съюз и на държавите членки, националните правителства, държавни органи, които управляват държавен дълг, централни банки и международни институции, както и такива лица от трети държави, спрямо които се прилагат изисквания, еквивалентни на изискванията на законодателството на Европейския съюз. За приемливи насрещни страни могат да се считат и други лица, които отговарят на определените с чл. 71 от Делегиран регламент 565/2017 изисквания, включително лица от трети държави.

д)    „Място на изпълнение“ е място, на което инвестиционният посредник изпълнява нареждания на клиенти, като това може да бъде регулиран пазар, многостранна система за търговия, организирана система за търговия, систематичен участник, маркет–мейкър, друг доставчик на ликвидност или субекти, които изпълняват функции, подобни на изпълняваните от някой от посочените по – горе субекти в трета държава.

§ 2. Изключения:

1.    Настоящата политика не се прилага в следните случаи: 

а)    приемливи насрещни страни – ако клиентът е класифициран от инвестиционния посредник като приемлива насрещна страна, то той не се ползва от защитата за най – добро изпълнение по настоящата Политиката. Всеки клиент, определен като приемлива насрещна страна, може изрично да поиска да не се смята за такава страна изцяло или за конкретна сделка. При сключване на сделка със или за приемлива насрещна страна от трета държава инвестиционният посредник следва да разполага с изричното потвърждение на лицето, че е съгласно да бъде третирано като приемлива насрещна страна.

б)    специални инструкции на клиента – когато клиентът предостави специфични инструкции по отношение на цялото нареждане или на някакъв аспект от нареждането, включително изискване за изпълнение на нареждането на определено място за изпълнение, инвестиционният посредник изпълнява нареждането съобразно тези инструкции. По този начин се счита, че инвестиционният посредник е предприел всички разумни и необходими стъпки за постигане на най – добър резултат за клиента по отношение на цялото нареждане или аспекта на нареждането, което се съдържа в инструкцията на клиента. 

2.    При подаване на нареждане на електронна платформа за търговия, клиентът избира всички параметри на нареждането и последното се класифицира като подадено със специални инструкции. В този случай, инвестиционният посредник, действащ от името на клиента, предоставяйки му достъп до системата, се счита, че е изпълнил грижата за постигане на най – добър резултат за клиента. В случай, че електронната система допуска някои параметри на нареждането да не бъдат посочени, спрямо тях инвестиционният посредник полага грижата за най – добро изпълнение в съответствие с тази Политика.

X.    Заключителни разпоредби 

§ 1. Когато в практиката бъдат констатирани проблеми, чието преодоляване изисква изменение или допълване на тази Политика, компетентният орган може своевременно да я промени, като се ръководи от законовите изисквания. 

§ 2. Изпълнителните директори на ИП могат да издават заповеди и инструкции по прилагането на тази Политика. 

§ 3. Настоящата Политика се предоставя за сведение и изпълнение на представляващите инвестиционния посредник, на инвестиционния/те консултант/и, работещ/и по договор за инвестиционния посредник, на брокерите и на другите служители на посредника при встъпването им в длъжност, свързани с изпълнението на задълженията им в инвестиционния посредник.
Информацията се предоставя на клиентите и потенциалните клиенти като настоящата Политика се публикува на интернет страницата на Дружеството – www.lenno.com. 

Настоящата Политика е приета с Решение на Съвета на директорите на ИП “Ленно Глобъл Адвайзъри” ЕАД от 27.12.2019 г., и влизат в сила от датата на приемането и. 

Тази Политика отменя всички предходни разпоредби на Политика за изпълнение на клиентски нареждания на ИП „Ленно Глобъл Адвайзъри“ ЕАД.

Обновено последно на: 10 март 2020 г.
Беше ли полезно?
Благодарим ти.

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.