Тарифа в сила от 12.04.2016

Тарифа за таксите и комисионите за услугите, предлагани от Ленно Глобъл Адвайзъри АД.

1.    Сделки с акции
1.1.    с обем до 60 лв 5 лв
1.2.    с обем до от 60 до 100 лв 10 лв
1.3.    с обем от 100 до 10 000 лв 2% от обема, минимум 15 лв
1.4.    с обем над 10 000 лв по договаряне
2.    Сделки с компенсаторни инструменти
2.1.    с обем до 10 000 лв 2% от обема, минимум 15 лв
2.2.    с обем над 10 000 лв по договаряне
 
3.    Сделки с облигации
3.1.    без значение от обема 0.2% от обема, минимум 10 лв
4.    Прехвърляне (OTC) на акции и компенсаторни инструменти
4.1.    с обем до 10 000 лв 1% от обема, минимум 15 лв
4.2.    с обем над 10 000 лв по договаряне
5.    Сделки с финансови инструменти, осъществени през COBOS
5.1.    Комисионна за сделки с ФИ, осъществени през системата на COBOS 0.5% от обема, минимум 5 лв
5.2.    Годишна такса COBOS 72 лв
5.3.    Годишна такса COBOS Client Portfolio 15 лв
6.    Услуги на регистрационен агент
6.1.    Справка портфейл от ФИ на юридическо лице 0.5% от обема, минимум 5 лв
а)    обикновен     130 лв
б)    разширен     150 лв
в)    към стара дата     150 лв
6.2.    Справка портфейл от ФИ на физическо лице 72 лв
а)    обикновен 20 лв
б)    разширен 40 лв
в)    към стара дата 40 лв
6.3.    Нерегулярна справка за движение по регистър 50 лв
6.4.    Регистрация на сделки или други прехвърляния, предварително договорени между страните по договаряне
6.5.    Унаследяване/дарение/завещание на ФИ 20 лв + 5 лв за всяка емисия
6.6.    Промяна на лични данни  
а)    на физическо лице 10 лв
б)    на юридическо лице 20 лв
7.    Други
7.1.    Издаване на депозитарна разписка за ФИ по клиентска подсметка при ИП 5 лв
7.2.    Издаване на дубликат на депозитарна разписка 10 лв
7.3.    Връщане на ФИ към Регистър „А“ 10 лв + 10 лв за депозитарна разписка
7.4.    Посредничество на клиента по записване на акции при увеличение на капитала на публичното дружество 15 лв
7.5.    Попечителство и съхранение на ФИ в депозитарна институция като % от стойността 0.05% на годишна база върху стойността на активите
7.6.    Съхранение на парични средства като % от стойността 0.5% на годишна база върху стойността на паричните средства
7.7.    Управление на индивидуален портфейл от ФИ по договаряне
7.8.    Инвестиционни консултации по договаряне
7.9.    Изготвяне на проспект за публично предлагане на ЦК по договаряне
7.10.    Касови и безкасови операции
а)    Внасяне на пари на каса в брой без такса
б)    Теглене на пари на каса в брой без такса за суми до 500 лв; за суми над 500 лв – според тарифата на обслужващата банка
в)    Теглене на пари на каса в брой според тарифата на обслужващата банка
 

При подаване на регулярни поръчки или поръчки, изискващи допълнителни разходи, ИП може да договаря комисионни, различни от посочените в Тарифата. За всички останали услуги предлагани от ИП се заплаща възнаграждение по договаряне. 

В случаите, когато в настоящата Тарифа не са изрично упоменати такси за услуги, които ИП има право да осъществява съгласно издадения му лиценз, се прилагат таксите, определени в Тарифите на съответните институции - "Централен депозитар" АД, "Българска фондова борса – София" АД и др.

Настоящата тарифа е приета на заседание на Съвета на директорите, проведено на 12.04.2016 г.

Обновено последно на: 10 март 2020 г.
Беше ли полезно?
Благодарим ти.

Лено ти дава
кредити. инвестиции. карти. застраховки.

Свали приложението от App Store или Google Play.